WB Pinksteren 2017


Pinksterevenement 3, 4 en 5 juni 2017 op de Kagerplassen bij Warmond

georganiseerd door KWV De Kaag

in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub

 

(DP) Duidt een regel aan waarbij een andere straf dan uitsluiting kan worden opgelegd, ter beoordeling van het protest comité (DPI).
(NP) Duidt een regel of bepaling aan waarvan de overtreding geen grond is voor protest door een boot.

1 DE REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2 (DP)(NP) Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

1.3 Bemanningsleden, die woonachtig in Nederland zijn, dienen te beschikken over een geldige bemanningslicentie die afgegeven is door het Watersportverbond.
 Deze licentie is voor het evenement tevens tegen betaling van € 3,= te verkrijgen bij  het informatiebureau voorafgaand aan de wedstrijden.

1.5 Het in te schrijven schip moet voorzien zijn van een geldig meetcertificaat.

1.6 (DP)(NP) Regel 78.1 RvW wordt in die zin gewijzigd, dat de buitenlandse 12-Voetsjollen niet behoeven te voldoen aan de geldende Klassenvoorschriften voor de Nederlandse 12-Voetsjollenklasse, maar wel moeten voldoen aan de geldende buitenlandse Klassenvoorschriften van het land van registratie. Indien er voor de buitenlandse 12-Voetsjol geen geldende Klassenvoorschriften zijn, dienen deze te voldoen aan de Nederlandse Klassenvoorschriften.

1.7 (DP) (NP) De bepaling van het Watersportverbond bij regel 78.1 RvW alsmede Klassenvoorschrift B.1 wordt in die zin gewijzigd dat niet-Nederlandse 12-Voetsjollen, niet behoeven te zijn voorzien van een geldig, door het Watersportverbond uitgegeven, certificaat en certificeringmerk, maar wel voorzien moeten zijn van een geldig, door de eigen Nationale Autoriteit uitgegeven certificaat en dat de zeilen van niet-Nederlandse 12-Voetsjollen niet behoeven te zijn voorzien van een door het Watersportverbond uitgegeven certificeringmerk, maar wel moeten voldoen aan de bepalingen van de eigen Nationale Autoriteit met betrekking tot het certificeren van zeilen.

1.8 Het Watersportverbond en de Klassenorganisatie hebben voor de bovenstaande wijzigingen van de Bepalingen van het Watersportverbond, c.q. de Klassenvoorschriften hun schriftelijke toestemming verleend.

1.9 In voorkomende gevallen, kan Arbitrage worden aangeboden en zijn de bepalingen van Appendix T van toepassing.

2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, dat geplaatst is aan de buitenmuur van de Starttoren.

3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN
 Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden niet later dan 1 uur vóór de start van een wedstrijd op de dag dat deze van kracht wordt. Iedere wijziging in het schema van de wedstrijden die een vervroeging van een starttijd inhoudt zal worden vermeld vóór 18.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.

4 SEINEN OP DE WAL
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast op de Startoren.

4.2 Wanneer vlag OW vlag-owgetoond wordt op de wal, wordt “1 minuut” vervangen door “niet minder dan 30 minuten” in wedstrijdsein OW.

 

 

5     PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
5.1 3 juni  eerste start 11:00 uur 
 4 juni  eerste start 10:00 uur
 5 juni  eerste start 10:00 uur

5.2.1 GOUD FLEET EN ZILVER FLEET
 Indien 40 of meer boten worden ingeschreven voor de serie kan het wedstrijdcomite besluiten voor de finalewedstrijd(en) het deelnemersveld op grond van de uitslag van de kwalificatiewedstrijden te verdelen in een Goud Fleet en een Zilver Fleet. De wedstrijden op zaterdag (met mogelijke uitloop naar zondag) zijn dan kwalificatiewedstrijden, de resterende wedstrijden zijn dan finalewedstrijden. 

5.2.1 De 12Vtsjol deelnemers zullen verdeeld worden over 4 kwalificatiegroepen: A, B, C en D. De indeling van de groepen wordt op de deelnemerslijsten aangegeven en zal ook bekend gemaakt worden op het mededelingenbord.

5.2.2 Indeling van de boten in subgroepen zal gebeuren door de klassenorganisatie.

5.2.4 Indien de eerste dag minimaal 3 kwalificatiewedstrijden zijn gevaren, tellen de behaalde resultaten mee voor de indeling voor de resterende seriewedstrijden. Zo niet, dan zal de tweede dag door worden gegaan met het verzeilen van de kwalificatiewedstrijden, tot het minimum van 3 kwalificatiewedstrijden is behaald, waarna de groepsindeling Goud en Zilver bekendgemaakt zal worden.
 Na de kwalificatiewedstrijden, zal de tussenklassementscore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met tijdelijke aftrek van zijn slechtste score. De beste helft van het tussenklassement gaat door naar Goud. De overige boten gaan door naar Zilver. Bij een oneven ongelijk aantal deelnemers zal 1 extra boot aan de Goud Fleet worden toegevoegd.

5.2.5 Punten die behaald zijn in de kwalificatiewedstrijden blijven behouden voor het eindresultaat van de serie.

5.3 Aantal wedstrijden:
 Er wordt gestreefd naar maximaal 3 wedstrijden per dag.
 De starttijd van de race(s) na de lunch wordt bekendgemaakt via de informatie en op het mededelingenbord.
 Ook bestaat er de mogelijkheid dat er back-to-back wordt gevaren, dit zal duidelijk gecommuniceerd worden.

5.4 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is:

 Datum   Waarschuwingssein Klasse

 Zaterdag 3 juni  10:55 uur   12 Vtsjollen startgroep 1
 Zondag 4 juni  09:55 uur   12 Vtsjollen startgroep Goud
 Maandag 5 juni  09:55 uur   12 Vtsjollen startgroep Goud
     
5.5 De “Oud-Hout” klasse start 10 minuten na een geldige start van de tweede startgroep van de 12Vtsjollen.

5.6 Op de laatste geprogrammeerde wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:30 uur.
 Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd voor of om 15.25 wordt gegeven zal, bij het afbreken van de startprocedure of na het geven van een algehele terugroep, de startserie van deze laatste wedstrijd worden doorgezet.
 
6 KLASSENVLAGGEN
 Klassenvlaggen zullen zijn:
 klassenseinen-12-voetsjollen
 
 

 

 

 


7 WEDSTRIJDGEBIED 
 De te zeilen baan strekt zich uit over het Zweiland, Norremeer, Dieperpoel, Eymerspoel, Sprietlaak en de verbindende vaarwegen van de Kagerplassen.

8 DE BANEN
8.1 De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de banenkaart “Pinksteren 2017”. Zij vormen een onderdeel van de wedstrijdbepalingen.
 Wedstrijdbanen zijn omschreven in een apart document en zullen uiterlijk 1 juni 2017 worden gepubliceerd op de website van De Kaag en de Twaalvoetsjollenclub.
 
 Deelnemers worden verzocht alle documenten en banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen.

8.2 De te zeilen baan bij de “Pinksteren 2017” baan wordt aangegeven op het Startschip d.m.v. gele borden met zwarte letters. De letter correspondeert met de baanbeschrijving op de baanschets. In afwijking van regel 27.1 (RvW) wordt het baansein vóór of op het voorbereidingssein van een klasse getoond.


8.3 Indien besloten wordt om voor één of meerdere kwalificatiewedstrijden een speciale baan (de “Kwalificatiebaan”) te varen zal dit een uur voor de eerste start kenbaar worden gemaakt op het mededelingenbord.
 Deze baan staat omschreven in Aanhangsel B van deze wedstrijdbepalingen. Er zal geen baansein worden gegeven op het Startschip.

8.4 Indien voor de kwalificatiewedstrijden van de 12Vtsjollen gevaren wordt op de Kwalificatiebaan (Aanhangsel B), zal het “Oud-Hout” een langafstand baan varen.

9 MERKTEKENS
9.1.1 De merktekens van de baan “Pinksteren 2017” zijn als volgt:
 Merkteken “X”   oranje cilinder opblaasboei met letter X
 Merkteken “F”   gele cilinder opblaasboei met letter F
 Even merktekens 2 t/m 10  gele bollen genummerd 2, 4 enz.
 Oneven merktekens 1 t/m 11 oranje bollen genummerd 1, 3 enz.

 De ligging van de merktekens kan afwijken van de plaats zoals aangegeven in de baankaarten. Op het Norremeer en de Dieperpoel bevinden zich gele, cilindrische boeien. Deze markeren het snelvaargebied. Zij zijn geen merktekens van de baan.

9.1.2 De merktekens van de baan “Kwalificatiebaan” zijn als volgt:
 Merktekens van deze baan zijn:
 Merkteken1   oranje bol  genummerd 11
 Merkteken 2   gele bol   genummerd 12
 Merkteken 3p en 3s  oranje cylinder zonder aanduiding

9.2 Reserve

9.3 Reserve

9.4.1 Baan “Pinksteren 2017” merktekens van de start zijn een joon met groene vlag aan stuurboord en een joon met een rode vlag aan bakboord.
 Baan “Pinksteren 2017” merktekens van de finish zijn een joon met groene vlag met wit blok aan stuurboord en een joon met rode vlag met wit blok aan bakboord.

9.4.2 Kwalificatiebaan merktekens van de start zijn een joon met groene vlag aan stuurboord en een joon met een rode vlag aan bakboord.
 Kwalificatiebaan merktekens van de finish zijn een joon met blauwe vlag bakboord en een finishschip met een staak met een blauwe vlag aan stuurboord.

9.5 Een wedstrijdcomité vaartuig dat een wijziging van de baan aangeeft, is een merkteken zoals beschreven in WB 12.3

10 RESERVE

11 DE START
11.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26.

11.2 De startlijn wordt begrensd door twee jonen, resp. voorzien van een groene vlag (SB) en een rode vlag (BB).

11.3 (DP) Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.
 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.

11.4 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 en A5.

11.5 Reserve

11.6 Het wedstrijdcomité mag een merkteken van de startlijn tot 3 minuten voor de start verplaatsen. Dit wijzigt RvW 27.2.

11.7 Bij het tonen van seinvlag “X” zullen gedurende maximaal 1 minuut herhaalde geluidsseinen worden gegeven. Dit wijzigt  RvW Wedstrijdseinen “X” en RvW 29.1.

11.8 Het Startschip bevindt aan de stuurboordzijde van de startlijn.

11.9 Een ankerboei kan deel uitmaken van het ankergerei van het Startschip. Boten mogen niet tussen het Startschip en deze boei varen.

12 WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN
12.1 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. Er zullen geen seinen worden gegeven. Dit wijzigt RvW 33 en Wedstrijdseinen.

12.2 Indien bij een merkteken door een wedstrijdcomité vaartuig de seinvlag “T” vlag-twordt getoond met twee geluidsseinen, dienen de deelnemers rechtstreeks vanaf dat merkteken naar de finishlijn te varen.

 

12.3 Boten moeten tussen de voorgeschreven zijde van het merkteken en het wedstrijdcomité vaartuig die met deze "T" vlag de wijziging aangeeft, doorvaren. Dit wijzigt RvW 28.

13 DE FINISH
13.1 De finishlijn van de baan “Pinksteren 2017” wordt begrensd door twee jonen, resp. voorzien van een groene vlag met wit blok (SB) en een rode vlag met wit blok (BB) en ligt voor de Starttoren van KWV De Kaag.

13.2 De finishlijn van de Kwalificatiebaan wordt gevormd door een staak met een blauwe vlag op het finishschip en een joon met een blauwe vlag.

13.3 (DP) (NP) Na het beëindigen van de wedstrijd mag een boot niet meer door de finishlijn varen totdat alle boten hun wedstrijd hebben beëindigd.
 
14 STRAFSYSTEEM
14.1 Reserve

14.2 Straffen bij overtreding van regels uit Deel 2 (RvW) .
 Voor alle klassen wordt de “twee ronden straf” vervangen door de “één ronde straf”.

15 TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN
15.1 De streeftijd van een wedstrijd is 120 minuten bij de “Pinksteren 2017” baan. De streeftijd van de “Kwalificatiebaan” zal 45 minuten zijn.
 Als geen boot merkteken 1 heeft gepasseerd binnen 20 minuten, zal de wedstrijd worden afgebroken. Falen om te voldoen aan de streeftijd is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

15.2 Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 20 minuten na de finish van de eerste boot in zijn klasse krijgt de score “DNF”. Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5.
 
16 PROTESTEN
16.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de Informatie. Protesten en verzoeken om verhaal moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet die van toepassing is

16.2 De protesttijdslimiet is 30 minuten nadat de laatste boot is gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren, welke van de twee het laatste is.

16.3 Mededelingen zullen worden getoond of aangezegd niet later dan 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden behandeld in de protestkamer bij de Informatie.

16.4 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité, technisch comité of het protestcomité zullen worden getoond of aangezegd om boten op de hoogte te brengen op grond van RvW 61.1(b).

16.5 Reserve

16.6 Overtreding van de WB 18, 22.2 en 31 zullen geen grond voor een protest zijn door een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a)

16.7 Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal gebaseerd op een beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de beslissing is getoond. Dit wijzigt RvW 62.2.

16.8   Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de beslissing mondeling is medegedeeld. Dit wijzigt regel 65.2.

17 SCOREN
17.1 Reserve

17.2 Er is geen minimum aantal wedstrijden vastgesteld om de serie geldig te maken.

17.3 (a) Wanneer minder dan 4 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.
 (b) Wanneer 4 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.
 (c) Indien 5 of meer wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de twee slechtste wedstrijden afge¬trokken.

18 (DP)(NP) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
18.1 De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, evenals het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die de boot heeft ingeschreven.

18.2 Boten die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich direct na terugkeer in de haven bij de Informatiebureau te melden.

18.3 Boten die de op een wedstrijddag de haven niet verlaten, dienen het wedstrijdcomité of de Informatie zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 
18.4 Indien één van de seinen “N” boven “H”, “N” boven “A”, “AP” boven “H” of “AP” boven “A” op één of meer wedstrijdcomité vaartuigen wordt getoond, dienen de boten direct naar de haven terug te keren.

18.5 Tijdens het verblijf op het water wordt het dragen van een deugdelijk zwemvest ten strengste aanbevolen. Enkel een rubberpak of droogpak is niet voldoende.

18.6 (NP) Een race kan worden uitgesteld of afgebroken wanneer de windsnelheid in een substantieel gedeelte van het wedstrijdgebied 6 Bft of hoger bedraagt. Dit is 10,8 m/sec of meer, dan wel 22 knopen en meer, gemeten over een periode  van ten minste vijf minuten.Een race kan worden uitgesteld of afgebroken wanneer de windsnelheid in een substantieel gedeelte van het wedstrijdgebied minder dan vier knopen bedraagt, gemeten over een periode van ten minste vijf minuten. Zie ook Bijlage A Windsnelheden.

 Daarnaast is de wedstrijdleiding bevoegd een start niet te doen plaatsvinden indien naar haar oordeel andere omstandigheden dit rechtvaardigen.

19 (DP) VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING
19.1 Reserve

19.2 Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij toegestaan door het wedstrijdcomité en/of het protestcomité. Verzoeken om vervanging moeten worden gedaan aan het comité bij de eerste redelijke gelegenheid.

19.3 Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op het certificaat is vermeld. Verzoeken om een afwijkend zeilnummer te mogen voeren, dienen schriftelijk met opgaaf van redenen uiterlijk 1 uur vóór de start van de eerste wedstrijd van de dag bij de Informatie te worden ingediend.
 De wedstrijdleiding zal dergelijke verzoeken slechts inwilligen indien deze ervan overtuigd is dat het oorspronkelijke nummer niet in het betreffende zeil kan worden aangebracht.

20-21  RESERVE

22 OFFICIËLE VAARTUIGEN
22.1 Vaartuigen van het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan een oranje vlag.
  Vaartuigen van het protestcomité zijn herkenbaar aan een jury vlag.
  Rescue vaartuigen zijn herkenbaar aan een oranje vlag.
  Het Startschip is een wedstrijdcomité vaartuig en herkenbaar aan de Kaagvlag in de top van de mast (al of niet samen met een oranje vlag).
 
22.2 Boten moeten vrij blijven van Officiële Vaartuigen. Handelingen van Officiële Vaartuigen in functie zullen geen grond voor verhaal vormen. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

23 (DP) HULPSCHEPEN
 Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen (anders dan in hun taak als Rescue vaartuig) moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, vanaf het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of zich hebben teruggetrokken of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft.

24 (DP) (NP) AFVALUITGIFTE
 Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of Officiële Vaartuigen.

25-27  RESERVE

28 PRIJZEN
 De Twaalfvoetsjollenclub zal de prijzen voor dit evenement verzorgen.

 De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd plaats.
 Plaats van uitreiking: de Sociëteit van de KWV De Kaag.

29 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, Zie RVW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen.
 KWV De Kaag, het Watersportverbond, de klassenorganisaties noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

30 VERZEKERING
 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

31  (DP)(NP) WAL EN HAVENBEPALING
31.1  Het is niet toegestaan zeilend de haven aan de Kaagsociëteit in te varen. Minimaal het grootzeil moet weggenomen/gestreken zijn. Overtreding van deze wedstrijdbepaling kan door het protestcomité bestraft worden met diskwalificatie of een andere, door de jury te bepalen, maatregel tot gevolg hebben.

31.2 Na het te water laten van de boot dient de trailer/trolley netjes te worden geparkeerd. Deze mogen niet op de slipway blijven staan.

31.3 De aanwijzingen van het wedstrijdcomité, of de havenmeester of van de betreffende walcommissaris dienen te worden opgevolgd.


Aanhangsel A
Tabel Windsnelheden


De volgende tabel zal worden gehanteerd voor het bepalen van de windsnelheden

Windkracht

Beaufort

 

Windsnelheid

m/sec.

 

Windsnelheid

km/u

 

Windsnelheid

Knopen

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0.0 - 0.2

0.3 - 1.5

1.6 - 3.3

3.4 - 5.4

5.5 - 7.9

8.0 - 10.7

10.8 - 13.8

13.9 - 17.1

17.2 - 20.7

20.8 - 24.4

24.5 - 28.4

28.5 - 32.6

> 32.6

 

< 1

1 - 5

6 - 11

12 - 19

20 - 28

29 - 38

39 - 49

50 - 61

62 - 74

75 - 88

89 - 102

103 - 117

> 117

 

< 1

1 - 3

4 - 6

7 - 10

11 - 16

17 - 21

22 - 27

28 - 33

34 - 40

41 - 47

48 - 55

56 - 63

> 63

 

 

Aanhangsel B
Kwalificatiebaan

 kwalificatiebaan