Wedstrijdbepalingen Rond en Plat


9 en 10 september 2017
op de Kagerplassen bij Warmond.
georganiseerd door KWV De Kaag

 

(DP) Duidt een regel aan waarbij een andere straf dan uitsluiting kan worden opgelegd, ter beoordeling van het protest comité (DPI).
(NP) Duidt een regel of bepaling aan waarvan de overtreding geen grond is voor protest door een boot.

1 DE REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2    Vanwege het onderlinge karakter van deze wedstrijden zij de bepalingen van het Watersportverbond niet van toepassing. Wel van toepassing zijn de voorschriften van de deelnemende klassen en de Aankondiging, tenzij deze door de  wedstrijdbepalingen worden gewijzigd.

1.3 In voorkomende gevallen, kan Arbitrage worden aangeboden en zijn de bepalingen van Appendix T van toepassing.

2 MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS
 Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, dat geplaatst is aan de buitenmuur van de Starttoren.

3 WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALIUNGEN
 Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden niet later dan 1 uur vóór de start van een wedstrijd op de dag dat deze van kracht wordt. Iedere wijziging in het schema van de wedstrijden die een vervroeging van een starttijd inhoudt zal worden vermeld vóór 18.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.

4 SEINEN OP DE WAL
4.1 Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast op de Startoren.

4.2 Wanneer vlag OW vlag-ow  getoond wordt op de wal, wordt “1 minuut” vervangen door “niet minder dan 5 minuten” in wedstrijdsein OW.

5     PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN
5.1 9 september  eerste start 12:00 uur 
 10 september  eerste start 10:00 uur 
 Het volledige startschema staat vermeld in Aanhangsel B (Startschema).

5.2 Aantal wedstrijden:
 Er wordt gestreefd naar 2 wedstrijden per dag.
 De starttijd van de race na de lunch wordt bekendgemaakt via de informatie en op het mededelingenbord.
 Ook bestaat er de mogelijkheid dat er back-to-back wordt gevaren, dit zal duidelijk gecommuniceerd worden.

5.3 De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is:

 Datum   Waarschuwingssein Klasse

 Zaterdag 9 september 11:55 uur   1ste klasse van het schema
 Zondag 10 september 09:55 uur   1ste klasse van het schema
     
5.4 Reserve

5.5 Op de laatste geprogrammeerde wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:15 uur.
 Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd voor of om 14.55 wordt gegeven zal, bij het afbreken van de startprocedure of na het geven van  een algehele terugroep, de start van deze laatste wedstrijd worden doorgezet.
 
6 KLASSENVLAGGEN
 De klassenvlaggen zijn vervangen door klassennummers (gele borden met zwarte cijfers) die worden getoond op het waarschuwingssein.
  
7 WEDSTRIJDGEBIED 
 De te zeilen baan strekt zich uit over het Zweiland, Norremeer, Dieperpoel, Eymerspoel, Sprietlaak en de verbindende vaarwegen van de Kagerplassen.

8 DE BANEN
8.1 De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de  banenkaart “Rond & Plat KWV De Kaag 2017”. Zij vormen een onderdeel van de wedstrijdbepalingen.
 Wedstrijdbanen zijn omschreven in een apart document en zullen uiterlijk 7 september 2017 worden gepubliceerd.
 
 Deelnemers worden verzocht alle documenten en banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen.

8.2 De te zeilen baan wordt aangegeven op de Starttoren d.m.v. gele borden met zwarte letters en cijfers. De letter correspondeert met de baanbeschrijving op de baanschets. Het cijfer geeft het aantal te zeilen ronden aan. In de baankaart is steeds een ronde volledig beschreven. Bij 2 ronden dienen de merktekens, zoals in het op de legenda van de banenkaarten aangegeven gedeelte, in dezelfde volgorde 2 maal gerond of voorbij gevaren te worden alvorens via eventueel daarna genoemde merktekens te finishen. In afwijking van regel 27.1 (RvW) wordt het baansein vóór of op het voorbereidingssein van een klasse getoond.

9 MERKTEKENS
9.1 De merktekens van de baan zijn als volgt:
 Merkteken “X”    oranje cilinder opblaasboei met letter X
 Even merktekens 2 t/m 10   gele bollen genummerd 2, 4 enz.
 Oneven merktekens 1 t/m 11   oranje bollen genummerd 1, 3 enz.

 De ligging van de merktekens kan afwijken van de plaats zoals aangegeven in de baankaarten. Op het Norremeer en de Dieperpoel bevinden zich gele, cilindrische boeien. Deze markeren het snelvaargebied. Zij zijn geen merktekens van de baan.

9.2 Reserve

9.3 Reserve

9.4 De merktekens van de start zijn een joon met groene vlag aan stuurboord en een joon met een rode vlag aan bakboord.
 De merktekens van de finish zijn een joon met groene vlag aan bakboord en een joon met rode vlag aan stuurboord.

9.5 Een wedstrijdcomité vaartuig dat een wijziging van de baan aangeeft, is een merkteken zoals beschreven in WB 12.3

10 RESERVE

11 DE START
11.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26.

11.2 De startlijn wordt begrensd door twee jonen, resp. voorzien van een groene vlag (SB) en een rode vlag (BB).

11.3 (DP) Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.
 Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.

11.4 Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 en A5.

11.5 Reserve

11.6 Het wedstrijdcomité mag een merkteken van de startlijn tot 3 minuten voor de start verplaatsen. Dit wijzigt RvW 27.2.

11.7 In afwijking van RvW 29 worden overtredingen van RvW 29.1 en RvW 30.1 niet kenbaar gemaakt. Niet reglementair gestarte boten krijgen een tijdstraf van minimaal 3% op de gezeilde tijd.

12 WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN
12.1 Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken naar een nieuwe positie verplaatsen. Er zullen geen seinen worden gegeven. Dit wijzigt RvW 33 en Wedstrijdseinen.
12.2 Indien bij een merkteken door een wedstrijdcomité vaartuig de seinvlag “T”   vlag-t  wordt getoond met twee geluidsseinen, dienen de deelnemers rechtstreeks vanaf dat merkteken naar de finishlijn te varen.

12.3 Boten moeten tussen de voorgeschreven zijde van het merkteken en het wedstrijdcomité vaartuig die met deze "T" vlag de wijziging aangeeft, doorvaren. Dit wijzigt RvW 28.

13 DE FINISH
 De finishlijn wordt begrensd door twee jonen, resp. voorzien van een groene vlag (BB) en een rode vlag (SB) en ligt voor de Starttoren van KWV De Kaag.
 
14 STRAFSYSTEEM
14.1 Reserve
14.2 Straffen bij overtreding van regels uit Deel 2 (RvW) .
 Voor alle klassen wordt de “twee ronden straf” vervangen door de “één ronde straf”.

15 RESERVE
 
16 PROTESTEN
16.1 Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de Informatie. Protesten en verzoeken om verhaal moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet die van toepassing is

16.2 De protesttijdslimiet is 30 minuten nadat de laatste boot is gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren, welke van de twee het laatste is.

16.3 Mededelingen zullen worden getoond of aangezegd niet later dan 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden behandeld in de protestkamer bij de Informatie.

16.4 Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité, technisch comité of het protestcomité zullen worden getoond of aangezegd om boten op de hoogte te brengen op grond van RvW 61.1(b).

16.5 Reserve

16.6 Overtreding van de WB 18, 22.2 en 31 zullen geen grond voor een protest zijn door een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a)

16.7 Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal gebaseerd op een beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de beslissing is getoond. Dit wijzigt RvW 62.2.

16.8   Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de beslissing mondeling is medegedeeld. Dit wijzigt regel 65.2.

17 SCOREN
17.1 Reserve

17.2 Er is geen minimum aantal wedstrijden vastgesteld om de serie geldig te maken.

17.3 Indien 4 wedstrijden zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken.

18 (DP)(NP) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
18.1 De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, evenals het  afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die de boot heeft ingeschreven.

18.2 Boten die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich direct na terugkeer in de haven bij de Informatiebureau te melden.

18.3 Boten die de op een wedstrijddag de haven niet verlaten, dienen het wedstrijdcomité of de Informatie zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 
18.4 Indien één van de seinen “N” boven “H”, “N” boven “A”, “AP” boven “H” of “AP” boven “A” op één of meer wedstrijdcomité vaartuigen wordt getoond, dienen de boten direct naar de haven terug te keren.

18.5 Tijdens het verblijf op het water wordt het dragen van een deugdelijk zwemvest ten strengste aanbevolen. Enkel een rubberpak of droogpak is niet voldoende.
18.6 Een race kan worden uitgesteld of afgebroken wanneer de windsnelheid in een substantieel gedeelte van het wedstrijdgebied 22 knopen of meer bedraagt, gemeten over een periode van ten minste vijf minuten.
 Een race kan worden uitgesteld of afgebroken wanneer de windsnelheid in een substantieel gedeelte van het wedstrijdgebied minder dan vier knopen bedraagt, gemeten over een periode van ten minste vijf minuten. Zie ook Aanhangsel A Windsnelheden.

 Daarnaast is de wedstrijdleiding bevoegd een start niet te doen plaatsvinden indien naar haar oordeel andere omstandigheden dit rechtvaardigen.

19-21 RESERVE

22 OFFICIËLE VAARTUIGEN
22.1 Vaartuigen van het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan een oranje vlag.
  Vaartuigen van het protestcomité zijn herkenbaar aan een jury vlag.
  Rescue vaartuigen zijn herkenbaar aan een oranje vlag.
 
22.2 Boten moeten vrij blijven van Officiële Vaartuigen. Handelingen van Officiële  Vaartuigen in functie zullen geen grond voor verhaal vormen. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

23 RESERVE
 
24 AFVALUITGIFTE
 Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of Officiële Vaartuigen.

25-27 RESERVE

28 PRIJZEN
28.1 Voor alle klassen zijn voor de gehele serie prijzen voor stuurman/-vrouw en bemanning beschikbaar.
 Het aantal prijzen bedraagt bij:
 6 of minder inschrijvingen : 1 prijs
 7 t/m 11 inschrijvingen : 2 prijzen
 12 t/m meer inschrijvingen : 3 prijzen

28.2 Het aantal prijzen wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvingen op de peildatum.

28.3 De wisselprijzen zijn:
 Het Blok   Lemster Aken (VA + VB)
 De Liggende Leeuw  Tjalken
 Het Tonnetje  Zeeschouwen
 Het Scheepsmodel  Vissersschepen (VC)
 De Mastwortel  Ronde Jachten (Klein Hout)


 De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd plaats.
 Plaats van uitreiking: de Sociëteit van de KWV De Kaag.

29 AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, Zie RVW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen.
 De KWV De Kaag, het Watersportverbond, de klassenorganisaties noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

30 VERZEKERING
 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

31  (DP)(NP) WAL EN HAVENBEPALING
31.1  Het is niet toegestaan zeilend de haven aan de Kaagsociëteit in te varen. Minimaal het grootzeil moet weggenomen/gestreken zijn. Overtreding van deze wedstrijdbepaling kan door het protestcomité bestraft worden met diskwalificatie of een andere, door de jury te bepalen, maatregel tot gevolg hebben.

31.2 De aanwijzingen van het wedstrijdcomité, of de havenmeester of van de betreffende walcommissaris dienen te worden opgevolgd.


Aanhangsel A
Tabel Windsnelheden

 

Windkracht

Beaufort

 

Windsnelheid

m/sec.

 

Windsnelheid

km/u

 

Windsnelheid

Knopen

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0.0 - 0.2

0.3 - 1.5

1.6 - 3.3

3.4 - 5.4

5.5 - 7.9

8.0 - 10.7

10.8 - 13.8

13.9 - 17.1

17.2 - 20.7

20.8 - 24.4

24.5 - 28.4

28.5 - 32.6

> 32.6

 

< 1

1 - 5

6 - 11

12 - 19

20 - 28

29 - 38

39 - 49

50 - 61

62 - 74

75 - 88

89 - 102

103 - 117

> 117

 

< 1

1 - 3

4 - 6

7 - 10

11 - 16

17 - 21

22 - 27

28 - 33

34 - 40

41 - 47

48 - 55

56 - 63

> 63

 


De volgende tabel zal worden gehanteerd voor het bepalen van de windsnelhedenAanhangsel B

STARTSCHEMA
 
Waarschuwingssein:  tonen klassennummer, één geluidsein
Voorbereidingssein:  tonen seinvlag “P”, één geluidsein
Eén minuut voor de start:  wegnemen seinvlag "P", één geluidsein
Startsein:    wegnemen klassennr, één geluidsein

Zaterdag 9 september  1e wedstrijd

nr klasse                                5 min       4 min      1 min      start
1. Tjalken en VA’s                 11:55      11:56      11:59      12:00
2. VB, VC, Visserschepen    12:05       12:06      12:09      12:10
   Grundels, Boeiers  
   Kajuit- en Zeeschouwen
3. Ronde jachten en              12:15      12:16       12:19      12:20
     Klein hout/staal

De middag starttijden worden bekend gemaakt via het mededelingenbord.

Zondag 10 september  1e wedstrijd

nr klasse                                 5 min     4 min      1 min       start
1. Tjalken en VA’s                  9:55       9:56        9:59        10:00
2. VB, VC, Visserschepen     10:05      10:06      10:09      10:10
     Grundels, Boeiers
     Kajuit- en Zeeschouwen
3. Ronde jachten en              10:15      10:16       10:19      10:20
     Klein hout/staal

De middag starttijden worden bekend gemaakt via het mededelingenbord.