Wedstrijdbepalingen Combi


Wedstrijdbepalingen Combi Kaag 2017

16 en 17 september 2017 op de Kagerplassen bij Warmond.

 

(DP)  Duidt een regel aan waarbij een andere straf dan uitsluiting kan worden opgelegd, ter beoordeling van het protest comité (DPI).

(NP)  Duidt een regel of bepaling aan waarvan de overtreding geen grond is voor protest door een boot.

 

1        DE REGELS

1.1     De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

 

1.2     De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing, daarbij de  voorschriften van de deelnemende klasse en de Aankondiging, tenzij deze door de wedstrijdbepalingen worden gewijzigd.

 

1.3     In voorkomende gevallen, kan Arbitrage worden aangeboden en zijn de bepalingen van Appendix T van toepassing.

 

2        MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, dat geplaatst is aan de buitenmuur van de Starttoren.

 

3          WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

      Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden niet later dan 1 uur vóór de start van een wedstrijd op de dag dat deze van kracht wordt. Iedere wijziging in het schema van de wedstrijden die een vervroeging van een starttijd inhoudt zal worden vermeld vóór 18.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.

 

4          SEINEN OP DE WAL

4.1     Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast op de Startoren.

 

4.2     Wanneer vlag OW vlag-owgetoond wordt op de wal, wordt “1 minuut” vervangen door “niet minder dan 30 minuten” in wedstrijdsein OW.

 

5        PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

5.1    16 september          eerste start   11:00 uur     

          17 september          eerste start   10:00 uur      

Het volledige startschema staat vermeld in Aanhangsel B (Startschema).

 

5.2    Aantal wedstrijden:

Er wordt bij de RS Feva en de Optimisten B gestreefd naar 5 wedstrijden per dag. Voor de Optimisten C wordt er gestreefd naar 4 wedstrijden per dag.

De starttijd van een race na de walpauze wordt bekendgemaakt via de           informatie en op het mededelingenbord.

       

Er zal in de ochtend en de middag back-to-back worden gevaren zonder         pauze, dit zal duidelijk gecommuniceerd worden. Blijf dus na het finishen in         de buurt van het Startschip.

De Optimisten C is er een walpauze geprogrammeerd na de tweede wedstrijd en zal worden aangegeven conform WB 5.4.

 

5.3    De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is:

 Datum                                   Waarschuwingssein           Klasse

Zaterdag 16 september            10:55 uur                        1ste klasse van het schema

Zondag 17 september               09:55 uur                        1ste klasse van het schema

                                     

Wanneer meer dan één wedstrijd gehouden zal worden op dezelfde dag, moet het waarschuwingssein voor elke volgende wedstrijd zo snel als praktisch mogelijk is worden gegeven. Om boten te waarschuwen dat een nieuwe wedstrijd of een reeks van wedstrijden spoedig zal beginnen zal 1 minuut voor het eerste waarschuwingssein van de eerste klasse die start het uitstelsein (vlag OW) worden gestreken met 1 lang geluidssein.

5.4     Indien het Comité besluit tot een walpauze zal dit worden bekend gemaakt op het finish- of afkortvaartuig door het tonen van Vlag OW boven H, de starttijden van de volgende wedstrijd zullen dan bekend worden gemaakt op het mededelingenbord.

 

5.5     Op de laatste geprogrammeerde wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.

Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd voor of om 14.55 wordt gegeven zal, bij het afbreken van de startprocedure of na het geven van een algehele terugroep, de start van deze laatste wedstrijd worden doorgezet.

           

6          KLASSENVLAGGEN

        De klassenvlaggen zijn vervangen door klassennummers (gele borden met zwarte cijfers) die worden getoond op het waarschuwingssein.

         

7        WEDSTRIJDGEBIED        

         De te zeilen baan strekt zich uit over het Zweiland.

 

  • DE BANEN

8.1     De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen Baan A en Baan C. zoals aangegeven op de banenkaart “Combi Kaag 2017”. Zij vormen een onderdeel van de wedstrijdbepalingen.

Wedstrijdbanen zijn omschreven in een apart document en zullen uiterlijk 15 september 2017 worden gepubliceerd.

           

Deelnemers worden verzocht alle documenten en banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen.

 

8.2     De te zeilen baan wordt aangegeven op de Startschip d.m.v. gele borden met zwarte letters. De letter correspondeert met de baanbeschrijving op de baanschets. In afwijking van RvW 27.1 wordt het baansein vóór of op het voorbereidingssein van een klasse getoond.

 

9         MERKTEKENS

9.1     De merktekens van de baan zijn als volgt:

          Even merktekens 2 t/m 4                      gele bollen genummerd 2, 4 enz.

          Oneven merktekens 1 t/m 5                   oranje bollen genummerd 1, 3 enz.

 

De ligging van de merktekens kan afwijken van de plaats zoals aangegeven in de baankaarten.

 

9.2     Reserve

9.3     Reserve

9.4     De merktekens van de start zijn een joon met groene vlag aan stuurboord en een joon met een rode vlag aan bakboord.

De merktekens van de finish zijn een joon met een blauwe vlag aan stuurboord en het Startschip met een blauwe vlag aan bakboord.

 

9.5     Een wedstrijdcomité vaartuig dat een wijziging van de baan aangeeft, is een merkteken zoals beschreven in WB 12.3

 

10       RESERVE

11       DE START

11.1    De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26.

 

11.2    De startlijn wordt begrensd door twee jonen, resp. voorzien van een groene vlag (SB) en een rode vlag (BB).

 

11.3    (DP) Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.

Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.

 

11.4    Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 en A5.

 

11.5    Reserve

 

11.6    Het wedstrijdcomité mag een merkteken van de startlijn tot 3 minuten voor de start verplaatsen. Dit wijzigt RvW 27.2.

 

11.7    In afwijking van Wedstrijdseinen “X” (RvW) en regel 29.1 (RvW) zullen bij het tonen van seinvlag “X” herhaalde geluidsseinen worden gegeven.

 

11.8    Het Startschip bevindt zich aan het stuurboord uiteinde van de startlijn.

11.10 (NP) Aan het bakboord uiteinde van de startlijn bevindt zich zo mogelijk een contra startschip.

 

11.11  (NP) Een ankerboei kan deel uitmaken van het ankergerei van het Startschip. Boten mogen niet tussen het Startschip en deze boei varen.

 

12       WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken naar een nieuwe positie verplaatsen. Er zullen geen seinen worden gegeven. Dit wijzigt RvW 33 en Wedstrijdseinen.

 

13       DE FINISH

De finishlijn wordt begrensd door een joon met een blauwe vlag (SB) en een blauwe vlag op het start/finishschip.

         

14       STRAFSYSTEEM

14.1    Reserve

 

14.2    Straffen bij overtreding van regels uit Deel 2 (RvW) .

Voor alle klassen wordt de “twee ronden straf” vervangen door de “één ronde straf”.

 

15       RESERVE

16       PROTESTEN

16.1    Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de Informatie. Protesten en verzoeken om verhaal moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet die van toepassing is

 

16.2    De protesttijdslimiet is 30 minuten nadat het startschip is aangemeerd aan de steiger bij de Kaagsociëteit na de laatste wedstrijd van de dag.

 

16.3    Mededelingen zullen worden getoond of aangezegd niet later dan 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden behandeld in de protestkamer bij de Informatie.

 

16.4    Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité, technisch comité of het protestcomité zullen worden getoond of aangezegd om boten op de hoogte te brengen op grond van RvW 61.1(b).

 

16.5    Reserve

16.6    Overtreding van de WB 18, 22.2 en 31 zullen geen grond voor een protest zijn door een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a)

 

16.7    Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal gebaseerd op een beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de beslissing is getoond. Dit wijzigt RvW 62.2.

 

16.8 Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de beslissing mondeling is medegedeeld. Dit wijzigt regel 65.2.

 

17       SCOREN

17.1    Reserve

 

17.2    Er is geen minimum aantal wedstrijden vastgesteld om de serie geldig te maken.

 

17.3    Indien 5 wedstrijden of meer zijn gezeild, wordt het resultaat van de slechtste wedstrijd afgetrokken.

 

17.4    COMBI TOTAAL TELLING

Voor de Totaal telling zal het Lage Puntensysteem van RvW Appendix A van toepassing zijn.

De resultaten van de gezeilde wedstrijden van een evenement inclusief de eventuele aftrekwedstrijden zullen meetellen voor het overall resultaat. Dit wijzigt RvW Appendix A9.

De regeling van het aantal af te trekken wedstrijden is terug te vinden op de betreffende combi site.

 

18      (DP)(NP) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

18.1    De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, evenals het  afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die de boot heeft ingeschreven.

 

18.2    Boten die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich direct na terugkeer in de haven bij de Informatiebureau te melden.

 

18.3    Boten die de op een wedstrijddag de haven niet verlaten, dienen het wedstrijdcomité of de Informatie zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

18.4    Indien één van de seinen “N” boven “H”, “N” boven “A”, “AP” boven “H” of “AP” boven “A” op één of meer wedstrijdcomité vaartuigen wordt getoond, dienen de boten direct naar de haven terug te keren.

 

18.5    Tijdens het verblijf op het water is het dragen van een deugdelijk zwemvest verplicht. Enkel een rubberpak of droogpak is niet voldoende.

 

18.6    Een race kan worden uitgesteld of afgebroken wanneer de windsnelheid in een substantieel gedeelte van het wedstrijdgebied 22 knopen of meer bedraagt, gemeten over een periode van ten minste vijf minuten.

Een race kan worden uitgesteld of afgebroken wanneer de windsnelheid in een substantieel gedeelte van het wedstrijdgebied minder dan vier knopen bedraagt, gemeten over een periode van ten minste vijf minuten. Zie ook Aanhangsel A Windsnelheden. 

Daarnaast is de wedstrijdleiding bevoegd een start niet te doen plaatsvinden indien naar haar oordeel andere omstandigheden dit rechtvaardigen.

 

19       (DP) VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING

19.1    Vervanging van deelnemers zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het wedstrijdcomité en/of het protestcomité.

 

19.2    Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij toegestaan door het wedstrijdcomité en/of het protestcomité. Verzoeken om vervanging moeten worden gedaan aan het comité bij de eerste redelijke gelegenheid.

 

19.3    Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op het certificaat is vermeld. Verzoeken om een afwijkend zeilnummer te mogen voeren, dienen schriftelijk met opgaaf van redenen uiterlijk 1 uur vóór de start van de eerste wedstrijd van de dag bij de Informatie te worden ingediend.

De wedstrijdleiding zal dergelijke verzoeken slechts inwilligen indien deze ervan overtuigd is dat het oorspronkelijke nummer niet in het betreffende zeil kan worden aangebracht. Dit artikel is niet van toepassing vor de Optimist C klasse.

 

20-21 RESERVE

 

22       OFFICIËLE VAARTUIGEN

22.1    Vaartuigen van het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan een oranje vlag.

        Vaartuigen van het protestcomité zijn herkenbaar aan een jury vlag.

        Rescue vaartuigen zijn herkenbaar aan een oranje vlag.

           

22.2   Boten moeten vrij blijven van Officiële Vaartuigen. Handelingen van Officiële  Vaartuigen in functie zullen geen grond voor verhaal vormen. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

 

23       (DP) Hulpschepen

Teamleiders, coaches en andere begeleidende personen (anders dan in hun taak als Rescueboten) mogen zich niet in het wedstrijdgebied bevinden van het moment van het voorbereidingssein totdat alle boten zijn gefinisht of zich hebben teruggetrokken of het wedstrijdcomité het sein heeft gegeven voor uitstel, algemene terugroep of afbreken.

Bij de Optimisten C zal hier minder streng tegen worden opgetreden.

           

24      AFVALUITGIFTE

Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of Officiële Vaartuigen.

 

25-27 RESERVE

 

28       PRIJZEN

28.1    In iedere klasse zullen prijzen uitgereikt worden. Het aantal prijzen per klasse zal bepaald worden door het aantal inschrijvingen op de peildatum (zijnde 10 september).

 

De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd plaats.

Plaats van uitreiking: de Sociëteit van de KWV De Kaag.

 

29       AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, Zie RVW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen.

De KWV De Kaag, het Watersportverbond, de klassenorganisaties noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

 

30       VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

 

31       (DP)(NP) WAL EN HAVENBEPALING

31.1   Het is niet toegestaan zeilend de haven aan de Kaagsociëteit in te varen. Minimaal het grootzeil moet weggenomen/gestreken zijn. Overtreding van deze wedstrijdbepaling kan door het protestcomité bestraft worden met diskwalificatie of een andere, door de jury te bepalen, maatregel tot gevolg hebben.

 

31.2    Na het te water laten van de boot dient de trailer/trolley netjes te worden geparkeerd. Deze mogen niet op de slipway blijven staan.

 

31.3    De aanwijzingen van het wedstrijdcomité, of de havenmeester of van de betreffende walcommissaris dienen te worden opgevolgd. 

Aanhangsel A

Tabel Windsnelheden

 

De volgende tabel zal worden gehanteerd voor het bepalen van de windsnelheden

 

Windkracht

Beaufort

 

Windsnelheid

m/sec.

 

Windsnelheid

km/u

 

Windsnelheid

Knopen

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0.0 - 0.2

0.3 - 1.5

1.6 - 3.3

3.4 - 5.4

5.5 - 7.9

8.0 - 10.7

10.8 - 13.8

13.9 - 17.1

17.2 - 20.7

20.8 - 24.4

24.5 - 28.4

28.5 - 32.6

> 32.6

 

< 1

1 - 5

6 - 11

12 - 19

20 - 28

29 - 38

39 - 49

50 - 61

62 - 74

75 - 88

89 - 102

103 - 117

> 117

 

< 1

1 - 3

4 - 6

7 - 10

11 - 16

17 - 21

22 - 27

28 - 33

34 - 40

41 - 47

48 - 55

56 - 63

> 63

 

 

Aanhangsel B

 

STARTSCHEMA

 

Waarschuwingssein:                 tonen klassennummer, één geluidsein

Voorbereidingssein:                  tonen seinvlag “P”, één geluidsein

Eén minuut voor de start:         wegnemen seinvlag "P", één geluidsein

Startsein:                                     wegnemen klassennr, één geluidsein

 

Zaterdag 16 september                           1e wedstrijd

 

nr       klasse                              5 min           4 min            1 min           start

  1. RS Feva                                10:55           10:56               10:59           11:00
  2. Optimist B                              11:00          11:01           11:04               11:05
  3. Optimist C                             11:05           11:06               11:09           11:10

 

De volgende starttijden zullen zo snel als mogelijk gegeven worden. Dit kan betekenen dat er back-to-back wordt gevaren, dus zo spoedig mogelijk na de laatste finisher in de klasse. Blijf dus bij het Startschip na het finishen en let goed op de seinen (klassenummerbord en vlaggen.

 

Zondag 17 september                          1e wedstrijd

 

nr       klasse                              5 min           4 min            1 min           start

  1. RS Feva                               9:55               9:56                 9:59           10:00
  2. Optimist B                           10:00             10:01               10:04           10:05
  3. Optimist C                           10:05             10:06               10:09           10:10

 

De volgende starttijden zullen zo snel als mogelijk gegeven worden. Dit kan betekenen dat er back-to-back wordt gevaren, dus zo spoedig mogelijk na de laatste finisher in de klasse. Blijf dus bij het Startschip na het finishen en let goed op de seinen (klassenummerbord en vlaggen.