Als u uw lidmaatschap van de K.W.V. De Kaag wilt beëindigen, dan moet u dat
schriftelijk doen, door het sturen van een opzeggingsbrief per post of e-mail, deze opzegging kan gestuurd worden naar het secretariaat. Opzeggingen moeten vóór 1

december van het lopende verenigingsjaar in het bezit zijn van de secretaris.

Bij opzegging na 1 december loopt het lidmaatschap door tot het einde van het

eerstvolgende verenigingsjaar.