Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 november 2017


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 november 2017

Geplaatst op 01-11-2017  -  Categorie: Laatste Nieuws

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

van KWV De Kaag op donderdag 16 november 2017 in de Kaagsociëteit.

Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

1. Opening

2. Vaststellen van het verslag van de ALV van 13 april 2017

(zie verenigingswebsite, het gesloten gedeelte)

 

3. Ingekomen stukken

 

4. Mededelingen

 

5. Renovatie Societeit

 

6. Begroting 2018 (op papier of digitaal beschikbaar vanaf 11 november 2017 bij het secretariaat).

  1. Staat van Baten en Lasten

  2. Contributies 2018

  3. Havengelden 2018

 

7. Bestuursverkiezing*

  • Aftredend en niet herkiesbaar de heer Michiel van Cranenburgh, commissaris jeugd en opleidingen.

         Het bestuur stelt voor de heer Gijs Vrind als commissaris Jeugd en opleidingen te benoemen.

  • Aftredend en herkiesbaar is de heer Gijsbert van der Laan, Commissaris Havens.

 

8. Rondvraag

 

9. Sluiting

 

 

*

Het voorstel inzake de opvolging van de commissarissen betreft hier een voorstel als bedoeld in artikel 9.4 van de Statuten. Ingevolge dit artikel 9.4 kan tegenover iedere, door het bestuur voorgedragen kandidaat door tenminste 25 ere- en/of gewone leden een tegenkandidaat worden voorgedragen. Een dergelijke voordracht dient, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat, tenminste drie weken vóór de dag van de Ledenvergadering bij het bestuur te zijn ingediend.