Zoals  toegezegd zullen wij u, gedurende de aanstaande verbouwingsperiode van onze Sociëteit, regelmatig in woord – en waar nuttig en nodig ook beeld - op de hoogte houden van de voortgang van dit project.

De aannemer, Bakels en Ouwerkerk, het bedrijf dat na inschrijving geselecteerd is, begint op 1 oktober met de werkzaamheden, maar vooruitlopend daarop is het misschien toch aardig om nog even terug te kijken op de afgelopen jaren waarin diverse ideeën en plannen aan u zijn getoond. Het laatste daarvan is, naar ontwerp van Marcel van Dijk, door de leden in de ALV van dit voorjaar goedgekeurd en de financiële impact is bekend.

In wezen wordt alles achter de koepel, met uitzondering van de van Hoolwerffzaal die al eerder is aangepakt, op een niveau gebracht dat overeenstemt met de gebruikswensen van de leden en onze gasten. Het havenkantoor krijgt een andere locatie en er wordt een “horecatoiletgroep” toegevoegd. Plannen om de ingang te verplaatsen en een vorm van appartementen op de zolders te bouwen zijn geschrapt.

Tijdens het onderzoek op technisch gebied werd vastgesteld dat “de techniek” in het hele pand in een niet al te beste staat verkeert. In de loop der jaren is er zo veel aan- en bijgebouwd dat een wirwar van systemen is ontstaan die niet aan de gewenste veiligheidsstandaards voldoen. Dit geldt zowel voor installaties bovengronds als zaken als riolering enzovoorts. Een substantieel deel van de benodigde investeringen zal dan ook gebruikt worden voor die onmisbare veiligheid en gewenste efficiëntie van alle systemen. De “renovatie” van het gebouw blijft in basis binnen de contouren van de bestaande bebouwing.

Over dit laatste gesproken: het is misschien goed om nog eens in het geheugen op te roepen hoe het huidige gebouw tot stand is gekomen. Dan wordt meteen duidelijk waarom de technische systemen de constructie hebben die ze nu nog hebben.

Bekend is dat de vereniging al een haven in Warmond had en dat in 1916 een boerderij werd gekocht die de basis van de Kaagsociëteit is geworden. Tot voor kort was dat het verhaal.

Echter in een boek van de hand van André van Noort uitgegeven door het Historisch Genootschap Warmelda met als titel “De kunst van het Boerenleven” en als ondertitel “Geschiedenis van Warmondse boerderijen” vinden we op bladzijde 128 en 129 de geschiedenis van voor 1916 terug.

In 1726 stond op de plek waar we de Sociëteit hebben een scheepmakerij.

In 1830 werd daar een huis met erf verkocht (alsmede landbouwgrond in de Zwanburgerpolder) aan Jacobus van der Geest voor 8000 guldens. De scheepmakerij bestond toen  kennelijk niet meer. Het spul ging over naar Jacobus Wilhelmus van der Geest voor 10.000 gulden in 1912.

Kennelijk had hij geen trek in de woning en erf, want in 1916 verkocht hij dat aan de Haagse kunsthandelaar Dominicus Johannes Sala voor 2500 gulden. Een jaar later verkocht hij het  voor 4500 gulden door aan Johannes Cornelis van Hoolwerff, voorzitter van de Z.R en M.V “De Kaag”. En zo is het begonnen. Kort daarna werd de starttoren (1921) gebouwd en moest daar natuurlijk ook elektra naartoe. In 1932 werd de Koepel aan het geheel geplakt. In 1956 werd de ledenzaal toegevoegd, in 1959 het huidige toiletgebouw. De ledenzaal werd in 2002 gerenoveerd en recentelijk weer aangepast. De keuken is met apparatuur uitgebreid, er zijn boeienloodsen gebouwd etc. En dit allemaal op basis van zaken die heel erg oud waren. U kunt zich, zo denken wij, wel voorstellen dat een totale herbezinning op de technische voorzieningen in het kader van dit grote project een van de voornaamste zaken is. Alles is zo goed mogelijk onderzocht. Daardoor hopen we dat we, als we onderweg zijn met de verbouwing, geen grote tegenvallers meer tegen (kunnen) komen.

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit project dat dus op 1 oktober van start is gegaan.

img-20191019-wa0008
img-20191019-wa0006
img-20191019-wa0003
img-20191019-wa0005
img-20191013-wa0002
img-20191019-wa0002