Wedstrijdbepalingen 97ste Kaagweek 2017

 

op de Kagerplassen bij Warmond

georganiseerd door KWV De Kaag

 

(DP)  Duidt een regel aan waarbij een andere straf dan uitsluiting kan worden opgelegd, ter beoordeling van het protest comité (DPI).

(NP)  Duidt een regel of bepaling aan waarvan de overtreding geen grond is voor protest door een boot.

 

1        DE REGELS

1.1     De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels, zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

 

1.2     De bepalingen van het Watersportverbond zijn van toepassing, daarbij de     voorschriften van de deelnemende klasse en de Aankondiging, tenzij deze door de   wedstrijdbepalingen worden gewijzigd.

 

1.3     De wijzigingen zullen per artikel in de wedstrijdbepalingen worden vermeld.

 

1.4     (DP)(NP) Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie. Leden van het Watersportverbond kunnen een  bemanningslicentie aanschaffen bij het Watersportverbond voor € 1,-. Niet-leden   betalen € 5,-. Daarnaast is er de mogelijkheid om last-minute een   evenementbemanningslicentie aan te schaffen voor € 3,- bij de Informatie.

 

1.5     In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben.

 

1.6     De teamwedstrijden in de Regenboogklasse worden gevaren onder het speciaal hiervoor ontwikkelde wedstrijdreglement voor Holland-Friesland wedstrijden dat deel uitmaakt van deze wedstrijdbepalingen, maar zullen separaat bekend gemaakt worden.

 

1.7     In voorkomende gevallen, kan Arbitrage worden aangeboden en zijn de bepalingen van Appendix T van toepassing.

 

2        MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, dat geplaatst is aan de buitenmuur van de Starttoren.

 

3          WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALIUNGEN

Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal bekend gemaakt worden niet later dan 1 uur vóór de start van een wedstrijd op de dag dat deze van kracht wordt. Iedere wijziging in het schema van de wedstrijden die een vervroeging van een starttijd inhoudt zal worden vermeld vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.

 

4          SEINEN OP DE WAL

4.1     Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast op de Startoren.

 

4.2     Wanneer vlag OW vlag-owgetoond wordt op de wal, wordt “1 minuut” vervangen door “niet minder dan 30 minuten” in wedstrijdsein OW.

 

5        PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

5.1    

13 juli eerste start    10.00 uur   

14 jul  eerste start    10.00 uur 

15 juli eerste start    10.00 uur

16 juli eerste start    10.00 uur

Het Startschema is omschreven in een apart document en zal uiterlijk 10 juli 2017 worden gepubliceerd op de website van De Kaag en vanaf 13 juli op het mededelingenbord.

Een eventuele starttijd op zaterdag en zondag voor de Optimisten zal nader bekend gemaakt worden middels een publicatie op het informatiebord.

 

5.2    Aantal wedstrijden:

Er wordt gestreefd naar 2 wedstrijden per dag.

De starttijd van de race na de lunch wordt bekendgemaakt via de informatie en op het mededelingenbord.

Ook bestaat er de mogelijkheid dat er back-to-back wordt gevaren, dit zal duidelijk gecommuniceerd worden.

 

5.3    De tijd van het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd van iedere dag is:

Datum                                   Waarschuwingssein           Klasse

Donderdag    13 juli           09:55 uur                        1ste klasse van het schema

Vrijdag          14 juli           09:55 uur                        1ste klasse van het schema

Zaterdag       15 juli           09:55 uur                        1ste klasse van het schema

Zondag         16 juli           09:55 uur                        1ste klasse van het schema

                                     

5.4     Reserve

 

5.5     Op de laatste geprogrammeerde wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 14:30 uur.

Indien echter het waarschuwingssignaal voor de laatste wedstrijd voor of om 14.25 wordt gegeven wordt voor alle volgende klassen de startprocedure voltooid.

Dit geldt ook bij afgebroken startprocedures en algemene terugroepen.

 

5.6.1   Indien 28 of meer boten worden ingeschreven voor de serie kan het wedstrijdcomite besluiten voor de finalewedstrijd(en) het deelnemersveld op grond van de uitslag van de kwalificatiewedstrijden te verdelen in een Gold Fleet en een Silver Fleet. De wedstrijden op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn dan kwalificatiewedstrijden, de wedstrijden op zondag zijn dan finalewedstrijden.

Bij 28 of meer boten zullen de boten, verdeeld over 4 subgroepen A, B, C en D, deze kwalificatiewedstrijden zeilen. Aanhangsel K bij deze wedstrijdbepalingen is voor die klasse dan van toepassing.

Bij meer dan 41 boten kunnen de boten worden verdeeld over 6 subgroepen.

 

5.6.2   Indeling van de boten in subgroepen zal gebeuren op grond van de jaarprijslijst 2016 van de desbetreffende klasse en in overleg met de desbetreffende klassenorganisatie.

De hoogst genoteerde stuurman van de Jaarranking 2016 wordt toegewezen aan Groep A, de nr 2 in Groep B, de nr 3 in Groep C, nr 4 in de Groep D, vervolgens nr 5 aan Groep D, nr 6 aan Groep C, nr 7 aan Groep B, nr 8 aan Groep A enz.

 

5.6.3   Deelnemers die alleen voor het weekend zijn ingeschreven kunnen niet in Goud geplaatst worden. Het aantal te plaatsen boten in Goud zal de helft zijn van het aantal daadwerkelijke deelnemers voor de gehele week. Indien dat aantal voor de gehele week een oneven aantal is wordt het aantal in Goud te plaatsen boten naar boven afgerond.

 

5.6.4   De indeling van de groepen wordt op het mededelingenbord aangegeven en zal ook bekend gemaakt worden bij de Informatie.

5.6.5   Startgroep 2 (en eventuele Startgroep 3) start 5 minuten na een geldige start van de hun voorgaande startgroep.

           

6          KLASSENVLAGGEN

6.1     De klassenvlaggen zijn vervangen door klassennummers (gele borden met zwarte cijfers) die worden getoond op het waarschuwingssein.

 

6.2     Indien er kwalificatiewedstrijden worden gevaren zullen de er bij de startprocedure de volgende groepsvlaggen worden getoond:

 groepen-kaagweek

                                  

                       

7        WEDSTRIJDGEBIED        

De te zeilen baan strekt zich uit over het Zweiland, Norremeer, Dieperpoel, Eymerspoel, Sprietlaak en de verbindende vaarwegen van de Kagerplassen.

 

8        DE BANEN

8.1     De te zeilen banen voor de seriewedstrijden zijn de banen zoals aangegeven op de banenkaart “Kaagweek 2017”. Zij vormen een onderdeel van de wedstrijdbepalingen.

Wedstrijdbanen zijn omschreven in een apart document en zullen uiterlijk 3 juli 2017 worden gepubliceerd op de website van De Kaag.

           

Deelnemers worden verzocht alle documenten en banenkaart zelf uit te printen en mee te nemen.

 

8.2     De te zeilen baan wordt aangegeven op het Startschip d.m.v. gele borden met zwarte letters en cijfers. De letter correspondeert met de baanbeschrijving op de baanschets. Het cijfer geeft het aantal te zeilen ronden aan. In de baankaart is steeds een ronde volledig beschreven. Bij 2 ronden dienen de merktekens, zoals in het op de legenda van de banenkaarten aangegeven gedeelte, in dezelfde volgorde 2 maal gerond of voorbij gevaren te worden alvorens via eventueel daarna genoemde merktekens te finishen. In afwijking van regel 27.1 (RvW) wordt het baansein vóór of op het voorbereidingssein van een klasse getoond.

 

9         MERKTEKENS

9.1     De merktekens van de baan zijn als volgt:

          Merkteken “X”                                     oranje cilinder opblaasboei met letter X

         Merkteken “F”                                      gele cilinder opblaasboei met letter F

          Even merktekens 2 t/m 12                    gele bollen genummerd 2, 4 enz.

          Oneven merktekens 1 t/m 9                   oranje bollen genummerd 1, 3 enz.

 

De ligging van de merktekens kan afwijken van de plaats zoals aangegeven in de baankaarten. Op het Norremeer en de Dieperpoel bevinden zich gele, cilindrische boeien. Deze markeren het snelvaargebied. Zij zijn geen merktekens van de baan.

 

9.2     Reserve

 

9.3     Reserve

 

9.4     De merktekens van de start zijn een joon met groene vlag aan stuurboord en een joon met een rode vlag aan bakboord.

De merktekens van de finish zijn een joon met groene vlag met wit blok aan stuurboord en een joon met rode vlag met wit blok aan bakboord.

 

9.5     Een wedstrijdcomité vaartuig dat een wijziging van de baan aangeeft, is een merkteken zoals beschreven in WB 12.3

 

10       RESERVE

11       DE START

11.1    De wedstrijden zullen worden gestart volgens RvW 26.

 

11.2    De startlijn wordt begrensd door twee jonen, resp. voorzien van een groene vlag (SB) en een rode vlag (BB).

 

11.3    (DP) Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden, gedurende de startprocedures voor andere wedstrijden.

Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.

 

11.4    Een boot die later start dan 4 minuten na zijn startsein zal zonder verhoor de score DNS krijgen. Dit wijzigt RvW A4 en A5.

 

11.5    Reserve

 

11.6    Het wedstrijdcomité mag een merkteken van de startlijn tot 3 minuten voor de start verplaatsen. Dit wijzigt RvW 27.2.

 

11.7    Bij het tonen van seinvlag “X” zullen gedurende maximaal 1 minuut herhaalde geluidsseinen worden gegeven. Dit wijzigt  RvW Wedstrijdseinen “X” en RvW 29.1.

 

11.8    Gedurende de laatste minuut voor het startsein zal een gele vlag getoond worden met het cijfer 1. Deze vlag zal bij het startsein neergehaald worden. Deze vlag maakt geen deel uit van de formele startprocedure zoals beschreven in artikel 11.1 WB.

 

11.9    Bij eventuele kwalificatiewedstrijden (zie 5.6.1 WB) zullen ter onderscheiding van de groepen vóór of op het voorbereidingssein de betreffende groepsvlaggen getoond worden. Deze groepsvlaggen maken geen deel uit van de formele startprocedure zoals beschreven in artikel 11.1 WB.

 

11.10  Het Startschip bevindt aan de stuurboordzijde van de startlijn en is herkenbaar aan de Kaagvlag in de top van de mast.

 

11.11  (NP) Een ankerboei kan deel uitmaken van het ankergerei van het Startschip. Boten mogen niet tussen het Startschip en deze boei varen.

 

12       WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

12.1    Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen. Er zullen geen seinen worden gegeven. Dit wijzigt RvW 33 en Wedstrijdseinen.

12.2    Indien bij een merkteken door een wedstrijdcomité vaartuig de seinvlag “T”    vlag-twordt getoond met twee geluidsseinen, dienen de deelnemers rechtstreeks vanaf dat merkteken naar de finishlijn te varen. Indien deze wijziging niet voor alle klassen geldt wordt bij seinvlag “T” het betreffende klassennummer getoond.

 

12.3    Boten moeten tussen de voorgeschreven zijde van het merkteken en het wedstrijdcomité vaartuig die met deze "T" vlag de wijziging aangeeft, doorvaren. Dit wijzigt RvW 28.

 

13       DE FINISH

De finishlijn wordt begrensd door twee jonen, resp. voorzien van een groene vlag met wit blok (SB) en een rode vlag met wit blok (BB) en ligt voor de Starttoren van KWV De Kaag.

         

14       STRAFSYSTEEM

14.1    Reserve

 

14.2    Straffen bij overtreding van regels uit Deel 2 (RvW) .

Voor alle klassen wordt de “twee ronden straf” vervangen door de “één ronde straf”.

 

15       TIJDSLIMIETEN EN STREEFTIJDEN

15.1   De streeftijd van een wedstrijd is 150 minuten.

Als geen boot merkteken 1 heeft gepasseerd binnen 30 minuten, zal de wedstrijd worden afgebroken. Falen om te voldoen aan de streeftijd is geen grond voor verhaal. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

 

15.2    Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 30 minuten na de finish van de eerste boot in zijn klasse krijgt de score “DNF”. Dit wijzigt RvW 35, A4 en A5.

         

16       PROTESTEN

16.1    Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij de Informatie. Protesten en verzoeken om verhaal moeten daar worden ingeleverd binnen de limiet die van toepassing is

 

16.2    De protesttijdslimiet is 30 minuten nadat de laatste boot in zijn klasse gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag of het wedstrijdcomité aangeeft dat er vandaag geen wedstrijden meer worden gevaren, welke van de twee het laatste is.

 

16.3    Mededelingen zullen worden getoond of aangezegd niet later dan 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden behandeld in de protestkamer bij de Informatie.

 

16.4    Protesten van het wedstrijdcomité en of de protestcommissie tegen een deelnemer zullen worden aangezegd door middel van een publicatie op het mededelingenbord. Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen of tegen hen een protest is aangezegd. Dit wijzigt regel 61.1(b) RvW.

 

16.5    Reserve

 

16.6    Overtreding van de bepalingen gemerkt met (NP) zullen geen grond voor een protest zijn door een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a) Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn dan uitsluiting als de protestcommissie dat beslist.

 

16.7    Op de laatste geplande wedstrijddag moet een verzoek om verhaal gebaseerd op een beslissing van het protestcomité worden ingediend niet later dan 30 minuten nadat de beslissing is getoond. Dit wijzigt RvW 62.2.

 

16.8 Een verzoek om een schriftelijke beslissing moet worden ingediend binnen 1 uur nadat de beslissing mondeling is medegedeeld. Dit wijzigt regel 65.2.

 

16.9    Een verzoek tot correctie van een fout in de gepubliceerde resultaten moet binnen de protesttijdslimiet, of binnen 30 minuten na de publicatie als dit later is, worden ingeleverd.

De protesttijdslimiet bij afwijzing van het verzoek is 30 minuten nadat de boot is geïnformeerd over de afwijzing. Dit wijzigt regel 62.2.

 

16.10  Uitspraken in zake protesten tijdens de kwalificatiewedstrijden worden in hoogste instantie gedaan. Hiervoor heeft het Watersportverbond toestemming verleend. (Regel 70.5.(a) en de bijbehorende bepaling (Watersportverbond).

 

17       SCOREN

17.1    Reserve

 

17.2    4 wedstrijden moeten zijn voltooid om de serie geldig te maken.

 

17.3    Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores.

Wanneer 5 of 6 wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

Wanneer 7 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscore met aftrek van de 2 slechtste scores.

 

18      (DP)(NP) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

18.1    De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, evenals het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die de boot heeft ingeschreven.

 

18.2    Boten die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd dienen het wedstrijdcomité hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen, en zich direct na terugkeer in de haven bij de Informatiebureau te melden.

 

18.3    Boten die de op een wedstrijddag de haven niet verlaten, dienen het wedstrijdcomité of de Informatie zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

18.4    Indien één van de seinen “N” boven “H”, “N” boven “A”, “AP” boven “H” of “AP” boven “A” op één of meer wedstrijdcomité vaartuigen wordt getoond, dienen de boten direct naar de haven terug te keren.

 

18.5    Tijdens het verblijf op het water wordt het dragen van een deugdelijk zwemvest ten strengste aanbevolen. Enkel een rubberpak of droogpak is niet voldoende.

           

18.6    (NP) Een race kan worden uitgesteld of afgebroken wanneer de windsnelheid in een substantieel gedeelte van het wedstrijdgebied 22 knopen of meer bedraagt, gemeten over een periode van ten minste vijf minuten.

Een race kan worden uitgesteld of afgebroken wanneer de windsnelheid in een substantieel gedeelte van het wedstrijdgebied minder dan vier knopen bedraagt, gemeten over een periode van ten minste vijf minuten. Zie ook Aanhangsel A Windsnelheden.

 

Daarnaast is de wedstrijdleiding bevoegd een start niet te doen plaatsvinden indien naar haar oordeel andere omstandigheden dit rechtvaardigen.

 

19       (DP) VERVANGING VAN BEMANNING OF UITRUSTING

19.1    Vervanging van deelnemers, zal niet worden toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het wedstrijdcomité en/of het protestcomité.

Vervanging van de verantwoordelijke persoon dient door de inschrijver schriftelijk aangevraagd te worden. Formulieren voor een bemanningswissel liggen bij de Informatie.

 

19.2    Vervanging van beschadigde of verloren uitrusting zal niet worden toegestaan tenzij toegestaan door het wedstrijdcomité en/of het protestcomité. Verzoeken om vervanging moeten worden gedaan aan het comité bij de eerste redelijke gelegenheid.

 

19.3    Een boot mag slechts deelnemen onder het zeilnummer dat op het certificaat is vermeld. Verzoeken om een afwijkend zeilnummer te mogen voeren, dienen schriftelijk met opgaaf van redenen uiterlijk 1 uur vóór de start van de eerste wedstrijd van de dag bij de Informatie te worden ingediend.

De wedstrijdleiding zal dergelijke verzoeken slechts inwilligen indien deze ervan overtuigd is dat het oorspronkelijke nummer niet in het betreffende zeil kan worden aangebracht.

 

20-21 RESERVE

 

22       OFFICIËLE VAARTUIGEN

22.1    Vaartuigen van het wedstrijdcomité zijn herkenbaar aan een oranje vlag.

Vaartuigen van het protestcomité en umpires zijn herkenbaar aan een jury vlag.

Rescue vaartuigen zijn herkenbaar aan een oranje vlag.

Persschepen zijn herkenbaar aan een pers vlag.

Het Startschip is een wedstrijdcomité vaartuig en herkenbaar aan de Kaagvlag in de top van de mast (al of niet samen met een oranje vlag).

               

22.2   Boten moeten vrij blijven van Officiële Vaartuigen. Handelingen van Officiële Vaartuigen in functie zullen geen grond voor verhaal vormen. Dit wijzigt RvW 62.1(a).

 

23      (DP) HULPSCHEPEN

Teamleiders, coaches en andere ondersteunende personen (anders dan in hun taak als Rescue vaartuig) moeten buiten de gebieden waar boten wedstrijdzeilen blijven, vanaf het moment van het voorbereidingssein voor de eerste klasse totdat alle boten zijn gefinisht of zich hebben teruggetrokken of het wedstrijdcomité het sein voor uitstel, algemene terugroep of afbreken geeft.

 

24      AFVALUITGIFTE

Afval kan worden afgegeven aan hulpschepen of Officiële Vaartuigen.

 

25-27 RESERVE

 

28       PRIJZEN

Het aantal prijzen in een klasse wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inschrijvers op de peildatum in die klasse. Onder inschrijvers wordt verstaan het aantal ingeschreven boten op de dag waarop, volgens de Aankondiging Kaagweek 2016, de inschrijving sluit.

 

28.1    Voor alle klassen zijn voor de gehele serie prijzen voor stuurman/-vrouw en bemanning beschikbaar.

Het aantal prijzen bedraagt bij:

Minder dan 5 inschrijvingen:                   1 prijs

6 t/m 10 inschrijvingen:                         2 prijzen

11 of meer inschrijvingen:                      3 prijzen      

               

Het wedstrijdcomité kan, ten behoeve van de “jeugdklassen” van het hierboven vermelde in positieve zin afwijken.

 

28.2    Daarnaast zijn in een aantal klassen wisselprijzen te winnen. Het aantal inschrijvingen in de klassen moet dan voor de hele serie ten minste vijf  bedragen. In de Optimistklasse zal de wisselprijs in ieder geval worden uitgereikt.

 

28.3    Voor de Holland-Friesland Teamwedstrijden in de Regenboog is een wisselbeker beschikbaar gesteld. De stuurlieden en bemanning van het winnende team ontvangen een herinnering.

        

De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste wedstrijd plaats.

Plaats van uitreiking: de Sociëteit van de KWV De Kaag.

 

29       AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, Zie RVW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen.

De KWV De Kaag, het Watersportverbond, de klassenorganisaties noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

 

30       VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000,= per incident of het equivalent daarvan.

 

31       NAAM BEELD EN PORTRETRECHT

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementslocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek

 

32       (DP)(NP) WAL EN HAVENBEPALING

32.1   Het is niet toegestaan zeilend de haven aan de Kaagsociëteit in te varen. Minimaal het grootzeil moet weggenomen/gestreken zijn. Overtreding van deze wedstrijdbepaling kan door het protestcomité bestraft worden met diskwalificatie of een andere, door de jury te bepalen, maatregel tot gevolg hebben.

 

32.2    Na het te water laten van de boot dient de trailer/trolley netjes te worden geparkeerd. Deze mogen niet op de slipway blijven staan.

 

32.3    De aanwijzingen van het wedstrijdcomité, of de havenmeester of van de betreffende walcommissaris dienen te worden opgevolgd.

 

Aanhangsel A

Tabel Windsnelheden 

De volgende tabel zal worden gehanteerd voor het bepalen van de windsnelheden

 

Windkracht

Beaufort

 

Windsnelheid

m/sec.

 

Windsnelheid

km/u

 

Windsnelheid

Knopen

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0.0 - 0.2

0.3 - 1.5

1.6 - 3.3

3.4 - 5.4

5.5 - 7.9

8.0 - 10.7

10.8 - 13.8

13.9 - 17.1

17.2 - 20.7

20.8 - 24.4

24.5 - 28.4

28.5 - 32.6

> 32.6

 

< 1

1 - 5

6 - 11

12 - 19

20 - 28

29 - 38

39 - 49

50 - 61

62 - 74

75 - 88

89 - 102

103 - 117

> 117

 

< 1

1 - 3

4 - 6

7 - 10

11 - 16

17 - 21

22 - 27

28 - 33

34 - 40

41 - 47

48 - 55

56 - 63

> 63

 

 

Aanhangsel K

Kwalificatiewedstrijden

 

Indien in de Wedstrijdbepalingen aangeven zullen kwalificatiewedstrijden in de aangegeven klassen worden gezeild volgens de wedstrijdbepalingen in Aanhangsel K.

 

a. Bij de kwalificatiewedstrijden start Groep II - het in de Wedstrijdbepalingen aangegeven aantal - minuten na een geldige start van Groep I. Bij de finale wedstrijden start de Silverfleet het in de Wedstrijdbepalingen aangegeven aantal minuten na een geldige start van de Goldfleet.

 

b. De subgroepen zeilen kwalificatiewedstrijden volgens onderstaand schema:

 

Startschema

Wedstrijd

1

2

3

4

5

6

Startgroep 1

A - B

A - C

B - C

C - D

B - D

A - D

Startgroep 2

C - D

B - D

A - D

A - B

A - C

B - C

 

c. Na de kwalificatiewedstrijden vindt een splitsing plaats in een Gold- en een Silverfleet voor de finale wedstrijden. Indien 5 of meer kwalificatiewedstrijden zijn verzeild zal het slechtste resultaat (tijdelijk) wordt afgetrokken. Indien minder dan 5 geldige kwalificatiewedstrijden zijn verzeild zal de splitsing worden gemaakt op basis van de rangschikking zonder aftrek van het slechtste resultaat.

 

d. Het aantal groepen in de finale wedstrijden is gelijk aan het aantal groepen in de kwalificatiewedstrijden. De groepen hebben zoveel mogelijk hetzelfde aantal deelnemers, waarbij de Silverfleet niet groter zal zijn dan de Goldfleet. De boten die het best geëindigd zijn in de rangschikking van de kwalificatiewedstrijden zeilen alle finale wedstrijden in de Goldfleet, de overige deelnemers zeilen de finale wedstrijden in de Silverfleet.

 

e. Mits er minimaal drie kwalificatiewedstrijden zijn gevaren op voorlaatste wedstrijddag, wordt de splitsing in de Goldfleet en in de Silverfleet bekend gemaakt vóór 9:00 uur op de volgende dag. 


f. Indien na de voorlaatste wedstrijddag slechts twee kwalificatiewedstrijden zijn voltooid dan vindt na de voorlaatste dag de splitsing in de Gold- en Silverfleet plaats op basis van de 2 kwalificatiewedstrijden.

 

g. De punten behorende bij de letterscore zoals vermeld in RvW A11 zijn hetzelfde als de grootst mogelijke vloot +1. Dit wijzigt RvW A4.2.

 

h. De scores behaald in de kwalificatiewedstrijden blijven meetellen voor de seriescore.