Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Holland-Friesland 2017

Bepaling 1
1.1 
De Wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), inclusief Appendix D.

1.2 
De bepalingen van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond  (Watersportverbond) zijn van toepassing.

1.3 
De klassenvoorschriften van de Regenboogklasse zijn van toepassing.

1.4 
Voor (social)media doeleinden mogen de deelnemers extra elektronische apparatuur aan boord voeren.

1.5 
Indien door de wedstrijdleiding voor aanvang van een wedstrijd, gedurende een periode van 5 minuten, een windsterkte wordt gemeten van minder dan 5 knopen (2.6 m/s) of meer dan 20 knopen (10.3 m/s) wordt er, in principe, niet gestart. Voordat de wedstrijdleiding dit besluit neemt en bekend maakt wordt dit voornemen overlegd met de teamcaptains.

Bepaling 2
De wedstrijden worden gezeild met umpires. Regel D2.2 ( RvW) is van toepas¬sing, met de in deze bepalingen aangegeven wijzigingen.

Bepaling 3
De deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 (RvW) “Besluit om wedstrijd te zeilen”. De Konink¬lijke Water¬sportvereniging “De Kaag” (KWV de Kaag), de Koninklijke Water¬sportvereniging Sneek (KWS), het Watersportverbond, het orga¬nisatieco¬mité, het wedstrijdcomité, het protestco¬mité, de umpires en de rescue zijn niet aanspra¬kelijk voor welke schade dan ook, waaronder begrepen schade aan het schip, aan opvarenden, aan boord aanwezige goe¬deren en aan derden, zowel te water als te land, welke direct of indirect in verband met deelname aan de wed¬strijden zou kunnen ontstaan.

Bepaling 4
De wedstrijden zullen worden gezeild door twee teams, bestaande uit ieder vijf boten. Het ene team, Holland, vertegenwoordigt KWV De Kaag, het andere team, Friesland, vertegenwoor¬digt de KWS.

Bepaling 5
De teamvlag voor het Hollandse team is een witte vlag met daarin het logo van de Provincie Zuid-Holland, de teamvlag voor het Friese team is de vlag van de Provincie Friesland.

Bepaling 6
Voor aanvang van de teamwedstrijden op een dag, zal om een palaver met de teamleiders gehouden worden.

Bepaling 7
7.1 
De te zeilen baan is een Loef-Lij baan met een spreader boei en in-de-windse finish.
De merktekens van de baan dienen aan stuurboord te worden gehouden.

7.2 
Baanbeschrijving tijdens de Kaagweek:
Het aantal keren dat de onderboei moet worden gerond, wordt, ten laatste gelijk met het voorbereidingssein , d.m.v. een geel bord met een zwart cijfer op het Startschip getoond.
De merktekens van de startlijn zijn twee jonen, resp. voorzien van een groene vlag aan stuurboordzijde en een rode vlag aan bakboordzijde van de startlijn. De merktekens van de finish zijn een comitéschip (SB) herkenbaar aan een blauwe vlag en een joon met blauwe vlag.
Tijdens het laatste rak van het benedenwindse merkteken naar de finish zijn de bovenboei en de spreader geen merktekens van de baan.

7.3 
Baanbeschrijving tijdens de Sneekweek:
De te varen baan is:
Indien cijferwimpel 1 op het startschip (samen met het Voorbereidingssein) wordt getoond; (1 rondje):
START – bovenboei – spreaderboei – onderboei – Finish.
Indien cijferwimpel 2 op het startschip (samen met het Voorbereidingssein) wordt getoond; (2 rondjes):
START – bovenboei – spreaderboei – onderboei – bovenboei – spreaderboei – onderboei – Finish.
De merktekens van de startlijn zijn oranje boeien.
De merktekens van de finishlijn zijn de bovenboei en een comitéschip herkenbaar aan de KWS-vlag met een blauwe vlag.

Bepaling 8
8.1 Kaagweek:
Het Startschip is herkenbaar aan de Kaagvlag in de top van de mast. De startlijn wordt gevormd door een lijn tussen twee jonen, resp. voorzien van een groene vlag aan stuurboordzijde en een rode vlag aan bakboordzijde van de startlijn.

8.2 Sneekweek:
Het Startschip is herkenbaar aan de KWS-vlag in de top van de mast. De startlijn zal liggen tussen de baanzijde van de twee oranje boeien.

Bepaling 9
9.1 De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26 (RvW).
Voor aanvang van de startprocedure wordt vlag OW getoond. 4 minuten voordat vlag OW zal worden neergehaald wordt een lang geluidssein gegeven.

9.2 
Kaagweek:  De klassenvlag is de vlag van de Gemeente Warmond.
Sneekweek:  De klassenvlag is de W-vlag.

Bepaling 10
Bij een individuele terugroep zal, in afwijking van Wedstrijd¬seinen (RvW) een repeterend geluids¬sein worden gegeven en de teamvlag worden getoond van het team van de teruggeroepen boot. Seinvlag ´X´ wordt niet getoond. Dit wijzigt regel 29.1 (RvW). De teamvlag wordt neergehaald als alle teruggeroepen jachten van het betreffende team zijn teruggekeerd, of na 4 minuten, indien niet alle boten zijn teruggekeerd. In dat geval zal een puntenstraf worden gegeven overeenkomstig D3.1(b) (RvW).

Bepaling 11
11.1 Kaagweek:
De finishlijn wordt begrensd door een comitéschip (SB) herkenbaar aan een blauwe vlag en een joon met blauwe vlag.

11.2 Sneekweek:
De finishlijn zal liggen tussen de baanzijde van de bovenboei en de staak met blauwe vlag op het finishschip.

Bepaling 12
De mededeling conform de regels 61.1(b) en 61.1(c)( RvW) wordt gedaan door vermelding op het Mededelingen¬bord aan de buitenzijde van de Starttoren.

Bepaling 13
Regel D2.1 (RvW) wordt als volgt gewijzigd:
D2.1 Algemeen:
a. Voeg toe aan Regel 2 (RvW): ‘Tijdens het wedstrijdzeilen mag een boot op een beslissing van een umpire wachten voordat hij een straf neemt.’
b. Een boot voltooit een rak van de baan wanneer zijn boeg het verlengde kruist van de lijn tussen het vorige merkteken en het merkteken dat hij rondt, of op het laatste rak, wanneer hij finisht.
c. Een gestrafte boot mag niet worden aangemerkt als zijnde gefinisht totdat hij zijn straf neemt, geheel naar de baanzijde van de lijn zeilt en dan finisht
d. ISAF Call Book, General Call 1, Question 2 wordt niet toegepast. Dat wil zeggen dat ook bij een aanvaring, wordt bij twijfel door de umpire(s), een groene vlag gegeven.’

Bepaling 14
Regel D2.2(a) (RvW) wordt gewijzigd in:
Wanneer een boot protesteert betreffende een regel van Deel 2 (RvW), met uitzondering van regel 14, of betreffende regel D1, 31, 42 of 44 (RvW), heeft hij geen recht op een verhoor. In plaats daarvan moet de protes¬terende boot de Y-vlag zetten om een beslissing van de umpires te verkrijgen.

Bepaling 15
Regel D2.2(b) (RvW) wordt gewijzigd in:
Een umpire moet een beslissing als volgt kenbaar maken:
(1) Een groene vlag betekent ‘geen straf opgelegd; einde incident’
(2) Een teamvlag betekent: 'Eén of meer boten van het betreffende team worden gestraft'. De umpire moet een fluitsignaal geven en het nummer van de boot roepen om iedere boot die gestraft wordt daar¬van in kennis te stellen.
De protesterende boot moet zijn vlag daarna wegnemen.

Bepaling 16
Regel D2.2(c) (RvW) wordt gewijzigd in:
Een boot die is gestraft door een beslissing van een umpire moet:
(1) Wanneer gegeven voor het starten of tij¬dens het zeilen naar een loefwaarts merkteken of de finish, moet hij zo snel als redelijkerwijs vrij zeilen, gijpen en oploeven naar een aan-de-wind¬se koers. Hij moet dit doen zo snel als rede-lijkerwijs mogelijk is, maar niet voor het starten.
(2) Wanneer gegeven tijdens het zeilen naar een ander merkteken dan hiervoor beschreven onder (1) moet hij op dat rak blijven, zo snel als redelijkerwijs vrij zeilen, over¬stag gaan en afvallen naar een beneden¬windse koers.

Bepaling 17
Regel D2.2(d) (RvW) wordt gewijzigd in:
Wanneer een boot inbreuk maakt op sportiviteit of verzuimt een door een umpire opgelegde straf te nemen, of wanneer een boot of zijn team een voordeel bepaalt ondanks het nemen van een straf, kan een umpire één of meer straffen in overeenstemming met bepalingen 13 en 14 opleggen of het incident aan het protestcomité rapporteren, aangegeven door het tonen van een zwarte/witte vlag.

Bepaling 18
Regel D3.1(d)(2) (RvW) wordt als volgt aangevuld:
…..of het kan een scorestraf opleggen aan de boot die de regel heeft overtreden, waarbij de score van die boot wordt vermeerderd met 20 punten in die wedstrijd.

Bepaling 19
19.1.1 
Regel D4.1( RvW) wordt tijdens de Kaagweek gewijzigd in: 
Er wordt naar gestreefd de serie uit minimaal drie en maximaal vijf wedstrijden te laten bestaan. Winnaar van de serie zal zijn het team dat het eerst drie wedstrijden heeft gewonnen. Indien er minder dan drie wedstrijden worden gevaren is de serie ongeldig en zal er geen winnaar worden aangewezen.

19.1.2 
Regel D4.1( RvW) wordt tijdens de Sneekweek gewijzigd in: 
Er wordt naar gestreefd de serie uit minimaal twee en maximaal drie wedstrijden te laten bestaan. Winnaar van één wedstrijd is het team met het laagste puntentotaal van het hele team.  Winnaar van de serie is het team dat het eerst twee wedstrijden heeft gewonnen.
Indien er minder dan twee wedstrijden worden gevaren is de serie ongeldig en zal er geen winnaar worden aangewezen.

19.2 
Kaagweek:  De wedstrijden worden gevaren op vrijdag en zaterdag.
Sneekweek: De wedstrijden worden gevaren op zondag.

Bepaling 20
20.1.1 Regel D 4.3 (RvW) wordt tijdens de Kaagweek gewijzigd in:
Als de serie niet voltooid kan worden, dat wil zeggen indien geen vijf wedstrijden zijn gevaren en er is een gelijke stand na de wedstrijden die wel gevaren zijn, zal het in die wedstrijden behaalde individuele puntentotaal van de leden van een team doorslaggevend zijn. Het team met het laagste individuele puntentotaal is dan de winnaar van de serie. Indien de teams dan nog een gelijk individueel puntentotaal blijken te hebben, zal de serie worden beslist door de uitslag van de laatste wedstrijd waarbij de teams een ongelijk resultaat hebben.

20.1.2 
Regel D 4.3 (RvW) wordt tijdens de Sneekweek gewijzigd in:
Als de serie niet voltooid kan worden, dat wil zeggen indien geen drie wedstrijden zijn gevaren en er is een gelijke stand na de wedstrijden die wel gevaren zijn, zal het in die wedstrijden behaalde individuele puntentotaal van de leden van een team doorslaggevend zijn. Het team met het laagste individuele puntentotaal is dan de winnaar van de serie. Indien de teams dan nog een gelijk individueel puntentotaal blijken te hebben, zal de serie worden beslist door de uitslag van de laatste wedstrijd waarbij de teams een ongelijk resultaat hebben.

Windsnelheden
De volgende tabel zal worden gehanteerd voor het bepalen van de windsnelheden

 

 

Windsnelheden

De volgende tabel zal worden gehanteerd voor het bepalen van de windsnelheden

 

Windkracht

Beaufort

 

Windsnelheid

m/sec.

 

Windsnelheid

km/u

 

Windsnelheid

Knopen

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0.0 - 0.2

0.3 - 1.5

1.6 - 3.3

3.4 - 5.4

5.5 - 7.9

8.0 - 10.7

10.8 - 13.8

13.9 - 17.1

17.2 - 20.7

20.8 - 24.4

24.5 - 28.4

28.5 - 32.6

> 32.6

 

< 1

1 - 5

6 - 11

12 - 19

20 - 28

29 - 38

39 - 49

50 - 61

62 - 74

75 - 88

89 - 102

103 - 117

> 117

 

< 1

1 - 3

4 - 6

7 - 10

11 - 16

17 - 21

22 - 27

28 - 33

34 - 40

41 - 47

48 - 55

56 - 63

> 63