Save the date! 22 november ALV

Geplaatst op 29-10-2018  -  Categorie: Algemeen

Het bestuur nodigt alle Kaagleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 november 2018 in de Kaagsociëteit. Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

 

1. Opening

2. Vaststellen van het verslag van de ALV van 25 april 2018 (zie verenigingswebsite, het gesloten gedeelte)

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Renovatie Societeit

6. Begroting 2019 (op papier of digitaal beschikbaar vanaf 8 november 2018 bij het secretariaat).
    a. Staat van Baten en Lasten
    b. Contributies 2019
    c. Havengelden 2019

7. Bestuursverkiezing*
    Bestuurslid Havens
    Het bestuur stelt voor de heer Rob Brinkel te benoemen tot bestuurslid Havens

8. Rondvraag

9. Sluiting           

 

* Het voorstel inzake de opvolging van de commissarissen betreft hier een voorstel als bedoeld in artikel 9.4 van de Statuten. Ingevolge dit artikel 9.4 kan tegenover iedere, door het bestuur voorgedragen kandidaat door tenminste 25 ere- en/of gewone leden een tegenkandidaat worden voorgedragen. Een dergelijke voordracht dient, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat, tenminste drie weken vóór de dag van de Ledenvergadering bij het bestuur te zijn ingediend.